banner-teamwork
 
งานวิจัยและพัฒนา
 
แผนกเทคนิค
เป็นอีกแผนกหนึ่งที่เสมือนเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ประกอบกับ ทีมนักวิจัยที่มีศักยภาพ และการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการวิจัย และพัฒนาที่รุกหน้าการวิจัยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับกระบวนการ และสมรรถนะของกระบวนการ เพื่อลดต้นทุน ขณะที่การวิจัยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เน้นการขยายสาย หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน และครบวงจร การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า หรือการวิจัยพัฒนาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีการทำตลาด หรือตลาดที่ยังไม่มีการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ( Competitive Advantage ) การใช้นโยบายเน้นกลุ่มเป้าหมาย ( Focus ) การเน้นความหลากหลาย ( Diversity ) และการบูรณาการ ( Integration ) ทำให้แผนกเทคนิคสามารถสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ บูรณาการงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Competitiveness and Sustainability ) นอกจากนี้ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตร และการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง แผนกเทคนิคยังได้มีการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ( ISO 9001 ) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 ) และระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ( OHSAS 18001 ) และข้อกำหนดสากลอื่นๆ เช่น RoHS, ELV, WEEE, PFOS เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสะอาด และระบบการจัดการที่ดีทั้งในกระบวนการผลิต และการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้งาน ทำให้ บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตเรซิ่นชั้นนำ ( Leading Resin Manufacturer ) ของประเทศไทย
 
ประวัติความเป็นมาของงานวิจัย และพัฒนาของแผนกเทคนิค เริ่มตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Alkyd Resins ต่อมาในทศวรรษ 1980 - 2000 ได้เริ่มขยายการวิจัย และพัฒนาเข้าไปในกลุ่ม Coating Resins, Adhesives, Emulsion เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Unsaturated Polyester, ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Formaldehyde based Resin, Formaldehyde Solution, Plasticizer และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Pressure Sensitive Adhesives ทั้งชนิด Solvent base และ Water base รวมทั้ง UV Curable Products เป็นต้น
 
ปัจจุบันแผนกเทคนิค แบ่งการทำงานออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ( Business Groups ) คลอบคลุมผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
 
Coating Resins
Composite Resins
Emulsion Products
Pressure Sensitive Adhesive
Formaldehyde based Resins and Formaldehyde Solution
Others


 
 
 
หน้าแรก | | | | | |